Jou jim op foar it keatsen! ?>

Jou jim op foar it keatsen!

Ek dit jier sil we wer keatse yn’e Slachte Dome, mar dan krekt efkes oars! Om wat kontrôle te hâlden op de gesellicheid en de tiiden keatse wy dit jier mei 3 listen. Eltse partij duorret 45 minuten. As it treft bin je klear, as it net treft telle it oantal behelle earsten. Der sil keatst wurde yn in A & B klasse.
Manlju en froulju troch elkoar om dochs ek in bytsje mei te gean yn de tiid van genderneutraliteit… wy meitsje gjin ûnderskied. dus asto as man yn in jurkje wolst, of as frou yn in overal… it kin allegear!

Ynlis is €3,00 per persoan.

Fol = Fol, mar dan ek sljocht FOL!

Jou dy hjir op!