Fol = Fol ?>

Fol = Fol

Gotdomme! It keatsen sit oan’e hasses ta fol! Wy sjoch jim freed! Bist no te let mei opjaan dan meist fansels ek om in lekker fris kuolle en ferskrikkelijk kâld bierke del komme!