Slachtepop 15juni 2024

Slachtepop terrein Wommels Littenserbuorren 8, Wommels, Friesland, Nederland

De kûgel is troch de tsjerke, wyte rook út ‘e skwastien, 15 juni 2024 is de folgjende editie fan Slachtepop! Hald it frij, wês der by! Mear ynformaasje folget!