Huisregels

Minimumleeftijd

Om toegang tot dit evenement te krijgen dien je 16 jaar of ouder te zijn.

 

Alcohol

Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. De kosten voor eventuele boetes omwille van drankgebruik onder de 18 jaar worden verhaald op de overtredende bezoeker. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd.

 

Identificatie

Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of rijbewijs. Het gebruik maken van ongeldige/vervalste legitimatiebewijzen zal worden aangegeven bij de autoriteiten.

 

Brandbeveiliging

Volg bij calamiteiten altijd de instructies van ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers op. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ordedienst-medewerkers en/of beveiligingsmedewerkers onmiddellijk.

 

Aanwijzingen opvolgen

De bezoekers zijn verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers op te volgen.

 

Eigendommen

Het is verboden Slachtepop-materiaal mee te nemen vanaf het Slachtepop-terrein. Bij beschadiging hiervan en van eigendommen van derden in de directe omgeving van het Slachtepop-terrein bent u aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij de muntverkoop of garderobe in te leveren.

 

Handel in goederen

Het is verboden op of in de directe omgeving van het Slachtepop-terrein goederen of entreekaarten te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

Gooien

Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien. Eventueel gemaakte schade wordt persoonlijk op u verhaald.

 

Wapens

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. De ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers kunnen u controleren en/of fouilleren op het bezit van wapens. Bij het aantreffen van wapens zijn wij genoodzaakt de autoriteiten in te lichten.

 

Parkeren en rijwielstalling

U dient uw voertuig zodanig op de aangeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

 

EHBO

Er zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.

 

Verdovende middelen

Het verhandelen en gebruiken van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

 

Fouilleren

Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster.

 

Geluid(sniveau)

In de tent wordt geluid geproduceerd. Slachtepop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom op uw eigen risico.

 

Aansprakelijkheid

Slachtepop is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Slachtepop. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Slachtepop onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen Slachtepop en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in Slachtepop en/of op het terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

 

Munten

Het is niet mogelijk om drank te betalen met geld, het gebruik van munten is verplicht. Gekochte munten worden niet retour genomen.

 

Bewaking

Het terrein is te betreden op eigen risico. Er is camerabewaking aanwezig. Beelden hiervan worden, in geval nodig, slechts met de autoriteiten gedeeld. De beelden worden tijdelijk bewaard en uiterlijk drie weken na het evenement verwijderd.

 

Sluitingstijden

01:00 uur muziek stopt, muntverkoop stopt
01:30 uur bar sluit
02:00 uur snackwagen sluit
02:30 uur terrein sluit

 

Afval

Het afval dat tijdens het evenement gegenereerd wordt, wordt zo veel mogelijk direct gescheiden ingezameld. Hierbij wordt backstage onderscheid gemaakt tussen: blik, plastic, glas, karton en restafval. Hiervoor hebben wij voor elke soort afval aparte containers met een duidelijk opschrift voor welk type afval deze bedoeld is.

Frontstage wordt drank alleen uitgegeven in plastic bekers van rPET. Dit maakt gescheiden afvalinzameling gemakkelijker. Frontstage wordt daar onderscheidt gemaakt tussen restafval van bezoekers en rPET. De containers voor rPET worden zo ingericht dat de rPET bekers zich gemakkelijk laten stapelen en daarmee het afvalvolume reduceren. De gescheiden afvalinname wordt duidelijk gecommuniceerd door grote opschriften op de containers.

Gedurende het evenement zullen verschillende teams rondes doen over het evenementen terrein om frontstage als zowel backstage elke vorm van zwerfafval zoveel mogelijk tegen te gaan.

Na afloop van het evenement wordt het gehele terrein door een grote schoonmaakploeg zorgvuldig schoongemaakt om elke vorm van zwerfafval tegen te gaan.

Het afval wordt naderhand gescheiden aangeleverd bij het afvalverwerkingsbedrijf.

 

Energie

De totale energiebehoefte om het evenement mogelijk te maken wordt zoveel mogelijk gereduceerd. Indien tijdens de opbouw elektriciteit benodigd is, zal daarvoor een kleine generator gebruikt worden in plaats van de grote aggregaat. Om de totale energiebehoefte zoveel mogelijk te reduceren worden elk jaar meer oude halogeen spot lampen vervangen door efficiënte LED lampen. Ook voor de sfeerverlichting in de tent wordt gebruik gemaakt van LED verlichting. Voor de elektrische energiebehoefte tijdens het evenement wordt een aggregaat gebruikt. Deze zal op HVO/GTL diesel als brandstof draaien wat een schonere emissie uitstoot tot gevolgd.

 

Water

Tijdens het evenement zal niet veel water worden verbruikt, alleen voor directe consumptie. Er is dan ook geen wateraansluiting beschikbaar. Om het gebruikt van water wegwerpflesjes te verminderen tijdens op en afbouw van het evenement zal worden aangestuurd op het gebruik herbruikbare waterflessen.

 

Communicatie

Tijdens het evenement zal een duidelijke vermelding aangeplakt worden bij de ingang over de gescheiden afvalinzameling frontstage. Daarnaast zal vermelding gemaakt worden op de website en social media kanalen met de oproep om zoveel mogelijk op de fiets te komen, en waar niet mogelijk taxi of carpoolen. Helaas zijn in de nabije omgeving van het evenemententerrein geen openbaar vervoersmogelijkheden. (aanvulling)

 

Groen

Het evenement zal plaatsvinden in een weiland. Om tijdens de op- en afbouw, de bodum structuur zoveel mogelijk in tact te laten zullen waar nodig stalen rijplaten toegepast worden. Ook zal op het parkeerterrein tijdens het evenement rijplaten gelegd worden op de gedeeltes waar veel gereden zal worden om vernieling van het grasland te voorkomen. Na het evenement zal het gehele grasland dat tijdens het evenement gebruikt wordt door schoonmaak ploegen gecontroleerd worden op zwerfafval.

 

Mobiliteit

De organisatie van Slachtepop probeert de mobiliteit voor, tijdens en na het evenement zoveel mogelijk te reduceren en te verduurzamen door middel van de volgende 3 kernpunten:

– Actief op de Slachtepop website en social media kanalen bezoekers aan te sporen, indien mogelijk, zoveel mogelijk met de fiets te komen

– Op de Slachtepop website en social media kanalen bezoekers te wijzen op de mogelijkheden tot gezamenlijk taxivervoer en carpool mogelijkheden.

– Aanbieden van ruim voldoende mogelijkheid tot het parkeren van fietsen.