KEATSEN is moai wurk!

,

Fanôf no kinsto dy wer opjaan om mei te dwaan oan ‘e Wylde Nachtkeatsparty op 7 juny o.s. yn ‘e keatsdome fan Slachtepop!

Tagg snel dyn keatsmaten en doch mei!

Sjoch by it kopke ‘Wylde Nachtkeatsparty‘ boppe oan’e side om dy op te jaan!