Wer 44 partoer op’e list!

,

No is it wol wat, do woest dy noch efkes opjaan foar de Wylde Nachtkeatspartij. Spitichernôch moat wy dy teloarstelle want wy sitte wederom FOL! Natuerlik bist fan herte wolkom om freed efkes del te kommen en ûnder it genot fan in bierke dyn maten oan te moedigjen!