Wylde Nachtkeatspartij 2022

Slachtepop terrein Wommels Littenserbuorren 8, Wommels, Friesland, Nederland

Opjefte iepen oant woansdei 8 juni om 19:00 oere. Der wurde, lykas oare jierren, partijen fan 45 minuten spile. It hat elts tige foldien, dat wy woene dat dit jier mar wer besykje! Nei 45 minuten wurdt der ôffluite. As it treft bin je klear, as it net treft telle it oantal behelle earsten. Der sil keatst wurde yn in A & B klasse. Manlju en froulju spylje troch elkoar om dochs ek in bytsje mei te gean yn de...

Lees Meer Lees Meer

€10,00

Slachtepop Editie 2022

Slachtepop terrein Wommels Littenserbuorren 8, Wommels, Friesland, Nederland

Slachtepop 2022! Zoals vorige edities weer op vrijdag de "Wylde Nachtkeatspartij" en op zaterdag in machtig mooi feest met Fragment & DJ All Tha Fockk! 10 en 11 juni 2022, zet het in je agenda! Bestel hier je tickets online! Of verkrijgbaar aan de kassa bij: Jumbo Kooistra Wommels Miedemas Lunchroom Bolsward