Hé KEATSKANONNEN!!!! ?>

Hé KEATSKANONNEN!!!!

Kwea, boppe, foar en de freedtejûn al smoar! Jim kinne jimme opjaan foar de moaiste party an it jier! Wês der gau by, want fol is fol. 48 partoer is it maksimale..

Aldermâlst, we binne der út! ?>

Aldermâlst, we binne der út!

Freed 9 en sneon 10 juny 2017 is in wykein wat jimme alfêst opskriuwe kinne, want wy ha wer in geweldige kombinaasje foar jim regelje kinnen. As earst op freed ha wy wer it keatsen en moat we sjen hoe folle partoer wy plak jaan kinne yn ús ‘Slachte keatsdome’. Dizze jûn wurdt muzikaal ûndersteund troch doch wol de HELD fan it ôfrûne jier en ynmiddels ferrekte bekende: Troubadour Frerik de Swetser De sneons moatte wy ek oan de bak…

Lees Meer Lees Meer

Geef je nu op voor de Wylde Nachtkeatspartij ?>

Geef je nu op voor de Wylde Nachtkeatspartij

Vanaf vandaag kun je je opgeven voor de Wylde Nachtkeatspartij. Opgeven kan alleen per partuur. Er zal gekaatst worden in een dames en heren categorie. Meedoen in de damescategorie kan alleen als het partuur volledig uit dames bestaat. In beide categorieën zal gekaatst worden met een softbal. De inleg bedraagt €3,00 per persoon. Opgeven is mogelijk tot woensdag 8 juni om 19:00 uur dus wees optijd en geef je op!

Papa di Grazzi op Slachtepop! ?>

Papa di Grazzi op Slachtepop!

Tijdens de vijfde editie van Slachtepop zal één van de beste coverbands van Nederland optreden! Papa di Grazzi behoort, met ongeveer 100 shows per jaar in binnen en buitenland, zoals de mensen uit het vak het noemen tot ,,de absolute top” van het feesttentencircuit, maar dat vindt de band zelf een beetje te veel van het goede.  Met beide benen op de grond is hun ,,speel motto”.