Wer 44 partoer op’e list!

Wer 44 partoer op’e list!

No is it wol wat, do woest dy noch efkes opjaan foar de Wylde Nachtkeatspartij. Spitichernôch moat wy dy teloarstelle want wy sitte wederom FOL! Natuerlik bist fan herte wolkom om freed efkes del te kommen en ûnder it genot fan in bierke dyn maten oan te moedigjen!

KEATSEN is moai wurk!

KEATSEN is moai wurk!

Fanôf no kinsto dy wer opjaan om mei te dwaan oan ‘e Wylde Nachtkeatsparty op 7 juny o.s. yn ‘e keatsdome fan Slachtepop!

Tagg snel dyn keatsmaten en doch mei!

Sjoch by it kopke ‘Wylde Nachtkeatsparty‘ boppe oan’e side om dy op te jaan!